اهداف

آموختن آنچه برای زندگی در مدرسه نیاموخته ایم

مدرسه زندگی یکی از پروژه های منتخب  در جشنواره ی کارآفرینی پل آلمان میباشد.
این پروژه در سال 93 توسط  تعدادی از دانشجویان ارشد و دکترای پژوهشکده علوم شناختی طراحی و توسعه داده شده است.
هدف پروژه ی مدرسه زندگی برداشتن سه گام اساسی  با رویکرد شناختی است:
1:  شناسایی بهتر ابعاد وجودی خود
2: ارتقاء مهارت های ارتباطی
3: آشنایی با الگوهای علمی کسب و کار و شغلی