حوزه های فعالیت

نظام آموزشی ما و بسیاری از نظامهای آموزشی در سراسر دنیا شخص و شخصیت دانش آموز را در خلال آموزش مورد غفلت قرار میدهند.
ما ملقمه ای از اطلاعات کاربردی و غیر کاربردی را بدون توجه به این که مخاطب این آموزش کیست بر سر دانش آموز و دانشجو آوار می کنیم.
در کنار این قضیه فراموش کرده ایم در طی 20 سال آموزش، دغدغه های اصلی زندگی یک ایرانی را  برای 40 سال آینده ی  زندگیش پوشش دهیم.

مدرسه زندگی به عنوان پروژه ای شناختی تلاش میکند مکملی برای نظام آموزشی کنونی در مدرسه و دانشگاه باشد.
بر این اساس به 3 حوزه ی کلیدی در زندگی هر فرد توجه میشود:

1: حوزه خودشناسی:
هر کس قبل از دریافت هر آموزشی ،ابتدا باید به این سؤالات پاسخ دهد:
من که هستم؟
چه توانائیهایی دارم؟
چه ارزشهایی را به عنوان یک ایرانی باید دنبال کنم؟
و علائق واقعی من در زندگی تحصیلی و شغلیم کدامند؟

2: حوزه ارتباطات:
پاسخ به نیازها و سؤالاتی که  قسمت عمده ای از زندگی ما را زیر سایه خود میگیرند.
ارتباط با ۴ خ:
ارتباط با خود
ارتباط با خانواده
ارتباط با خلقت
و ارتباط با خدا

 3: حوزه کسب و کار:
موضوع کسب و کار در مدرسه و دانشگاههای ما، هیچگاه به عنوان مجموعه ای مستقل از دانشها و مهارتها آموزش داده نمیشوند .
مدرسه زندگی تلاش دارد امکان مدیریت استراتژیک زندگی را در قالبی آسان و همه فهم فراهم نماید تا ما دریابیم در فضای کسب و کار باید به چه نحو عمل کنیم.